Anne Stausholm Landskabsarkitekter laver ny udviklingsplan til Hårlev Kirkegård

Formålet med opgaven er at få udarbejdet en udviklingsplan for den ca. 11.000 m² store kirkegård, skoven på ca. 8.600 m², præstegård og gårdsplads mv. på ca. 4.000 m². Der er derudover ca. 6 ha landbrugsjord til kirken, der er forpagtet ud.

En del af opgaven vil omhandle en analyse af den nuværende træplantning. Udviklingsplanen skal implementere analysens resultater og redegøre for, en løbende udskiftning af træer. Derudover skal planen redegøre for træernes funktion på kirkegården fx afgrænsninger og kig til landskabet. En principiel udtyndingsplan for beplantning vil indgå som en del af løsningsforslaget.

 

Læs mere om vores kirkegårde

Læs mere om Hårlev Kirke

Anne Stausholm Landskabsarkitekter laver ny udviklingsplan til Hårlev Kirkegård

Kirkegården har som noget helt unikt en gravhøj, Kong Hothers høj. Derudover har Tryggevælde stenen, der i dag står på Nationalmuseet tidligere stået på kirkegården. Det historiske afsæt og spor skal implementeres i udviklingsplanen. Om muligt kunne det styrke området om Tryggevælde stenen kunne komme tilbage til kirkegården.

Kirkegården har en del cykelturister og en bedre servicering af dem er ønskværdig og bør indtænkes i udviklingsplanen.

Anne Stausholm Landskabsarkitekter laver ny udviklingsplan til Hårlev Kirkegård