+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Præstø, Antonihøjen

TYPE Åben idékonkurrence
BYGHERRE Vordingborg Kommune
ADRESSE Rødeledvej
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 22.7 hektar
ANLÆGSSUM
PROJEKTERET
ANLAGT

 

ANTONIHØJEN

Antonihøj-området er et 22,7 hektar areal vest for Præstø, der i foråret dannede rammen om en åben idekonkurrence, hvor tegnestuen deltog. I vores forslag blev området udlagt med tre koncentrerede bebyggelsestyper med meget forskellig karakter i et større rekreativt område.

Foto af mark ved Antonihøjen

LANDSKABET

Landskabet omkring Præstø er karakteristisk og særegent præget af et geologisk interessant landskab med tunneldale opstået under isens tilbagetrækning under den sidste istid. Byen har et historisk velbevaret købstadsmiljø og omkranses af stærke elementer, Præstø Fjord, havnen og godslandskabet omkring Nysø.

Foto af sti

I dette meget veldefinerede område med markante elementer ligger Antonihøjen meget smukt ved indfaldsvejene til Præstø. Der er derfor i konkurrenceforslaget lagt vægt på, at selvom den nye bydel skal være både visionær og moderne i sit tilsnit, skal samspillet mellem købstaden, godslandskabet og istidslandskabet sammentænkes landskabeligt i et synligt samspil, der vidner om stedets historik.

Området giver rig mulighed for at udvikle robuste landskabstyper, der har rod i det historiske landskab, men som nytænkes og indgår naturligt for områdets topografi. Landskabet er udformet i et samspil med de nye bebyggelser, så både de og nuværende beboere i Præstø kan anvende og få glæde af områdets rekreative tilbud. Med dyrkning og dyrehold og de mere urbane aktiviteter skabes en række aktiviteter i området, der kan forene fællesskabet for alle aldersgrupper, hvad enten man er ydende eller nydende.

 

HISTORIE

Den historiske kobling til Nysø som et dynamisk landbrug med mange ansatte giver ekstra mening, når Antonihøjens beboere samles omkring aktiviteter i de grønne områder, som dyrkningshaver og dyrehold.

Der gøres i rig udstrækning brug af klippet og uklippet græs med den driftsmæssige og visuelle fordel, der ligger i at arbejde med de to græsformer. Græsningslandskabet med dyreholdet giver dette element en yderligere dimension. Et rigt forgrenet stisystem i grus beregnet til gående og cyklende trafik suppleres af græsklippede stier.

LOKAL HÅNDTERING AF REGNVAND

l konkurrenceforslaget opsamles alt regnvand fra tage, veje og andre belægningsflader og håndteres på grunden. Den markante terrænforskel, der er i området giver gode muligheder for at aflede vandet ved enkle gravitationsprincipper og ønsket til bevarelse af områdets landskabelige værdi understreges yderligere ved at lade vandet indgå som element.

Foto af vej

Bebyggelsen rummer mange forskellige forslag til lokal afledning af regnvand, LAR. Regnvandsbede langs veje, grønne tage og permeable belægninger er bud på fremtidssikrede løsninger. Brug af vandet til dyrkningshaver og urban gardening er eksempler på en fin anvendelse. Mindre søer og vandområder i området tjener til opsamling af vandet og indgår som et vigtigt rekreativt element. Overløbsområder sikrer området ved voldsomme regnhændelser.