Hårlev Kirkegård, forslag til udviklingsplan

BYGHERRE Hårlev Sogns Menighedsråd
AREAL 20.000 m2
UDFØRELSE endnu ikke udført

I forslaget til den  nye udviklingsplan for Hårlev Kirkegård på Stevns, kulturarv og sammenhæng på tværs af landevejen har været to vigtige parametre. Kirkegården har som noget helt unikt en gravhøj, Kong Hothers høj. Derudover har Tryggevælde stenen, der i dag står på Nationalmuseet tidligere stået på kirkegården.

Den historiske vinkel er unik og gravhøjens landskabelige karakter er bevaret og indarbejdet i udviklingsplanen, så der opstår en bedre sammenhæng med resten af kirkegården. Et nyt skovafsnit og tydeligere adgangsveje til kirkegården også været i fokus, men også en nem og hensigtsmæssig drift har været vigtig.

Skovafsnit

Der dannes en ramme omkring skoven i form af en klippet hæk, der skærmer skovafsnittet ud mod Hårlev Kirkevej. Skoven åbnes op rundt om søen, og der etableres en sti i fast belægning (fx slotsgrus), der forbinder de tre eksisterende adgange med resten af kirkegården.
Det er tanken, at der i skoven kan placeres bistader, insekthoteller og andre tiltag, der fremmer biodiversiteten og oplevelsesværdien af området.

Omkring søen er der frit udsyn, idet græsset fremstår tætklippet, og der placeres bænke og fritstående stole langs med stisystemet. I skovafsnittet øst og sydøst for søen klippes der stier i det høje græs, og i skovbundsplantningen. Der etableres gravsteder langs med de klippede stier, og det vil også være muligt at lægge gravsteder langs stien ved søen.

Skovafsnittet toner ud mod øst til en lund og en klippet plæne. Herfra er der adgang til den nye parkeringsplads. På græsplænen er der stadig plads til at holde udendørs gudstjenester og andre pladskrævende aktiviteter, idet den nord-/sydgående sti omlægges, så der opstår et større sammenhængende græsareal med en indbydende adgang til hele området.

ANKOMSTAREALER OG PARKERING
De tidligere lidt undseelige ankomstarealer understøttes nu af tre nye mindre pladser, der udover ophold og bænke også rummer praktiske funktioner som vand og affald. I forbindelse med den sydligste plads, er der også gjort plads til cykelparkering.

GÅRDSPLADS
Den eksisterende gårdsplads har fået en opgradering i form af belægningsbånd, der forbinder bygningerne og gør det lettere at færdes med barnevogn og kørestol på arealet. Under det eksisterende træ placeres en rund bænk, der giver rum til fordybelse

Hothers Høj og Assistens Kirkegård

FORPLADS OG DEN NYE TRAPPE
Ankomsten til kirken opgraderes med en flot plads, der rummer både cykler og bænke. Den besøgende ledes skråt over pladsen og rundt om kirken af en belægning, der adskiller sig fra den øvrige, og som flankeres af to nye blomstrende træer.
Den oprindelige hovedadgang til kirken har også fået et løft med en flot trappe, der giver plads til både ophold og fotografering foran den smukke kirke. Trappen flankeres af beplantning og ender i et græsfelt foran kirkens indgang. Her er placeret et par bænke under et nyt stort træ.

HOTHERS HØJ OG STAUDEAFSNIT
Den gamle gravhøj ryddes fuldstændig for beplantning undtaget to eksisterende lindetræer, og står således tilbage som en græshøj.
Fællesgraven bevares. Rundt om gravhøjen etableres gravafsnit i en fælles græs/staudeplantning, der understøtter gravhøjens naturlige udtryk. Bedene ligger i ly af de store eksisterende lindetræer og formen følger gravhøjen. Stier skærer sig igennem bedene og gør det muligt at komme tæt på beplantningen, og langs den smukke kirkemur etableres bænke. Ved indgangen mod nord er der gjort plads til cykelparkering samt praktiske funktioner som vand og affald.

TRADITIONELT GRAVAFSNIT
Det eksisterende gravafsnit bevares som hidtil, men strammes op i sin form efterhånden som gravstederne udløber. Det stramme udtryk understøtter fint kirkens lidt mere kantede form modsat området omkring Hothers Høj, der bør have et mere naturligt udtryk.

ASSISTENS KIRKEGÅRD
Ved indgangen til kirkegården etableres to små pladser, der rummer plads til cykler, vand og affald. Indgangspartiet indrammes af hæk, så cyklerne ikke ses fra resten af kirkegården. I tilknytning til indgangspartiet etableres to græsarealer under de store træer, hvor der er plads til ophold.

I det nordvestlige hjørne placeres bistader. Længst mod nord placeres et Lapidarium. De gamle gravsten præsenteres smukt i en bund af stauder. I forbindelse med Lapidariet etableres en lille plads med vand, affald og løse stole, der kan flyttes rundt på kirkegården. Foran pladsen placeres et staudebed, der omkranses af et gravafsnit med dobbelte kistegrave.

Den nordlige del af kirkegården adskilles fra den sydlige af et eksisterende pur i taks, der suppleres med endnu et pur ud mod vejen. Det nye pur omkranser praktiske funktioner som vand og affald.

Den sydlige del af Assistens Kirkegård bevares som hidtil, bortset fra, at beplantningen omkring kompostarealet fortættes, og der monteres ny låge og hegn.