Hellested Kirkegård

BYGHERRE Hellested Kirkes menighedsråd
AREAL 5.000 m2
UDFØRELSE igangsat

Hovedgreb

Hovedadgangsvejen til kirken forbi kapellet strammes op og får fast belægning der tilgodeser færdsel med katafalk, gangbesværede og synshandicappede. Generelt arbejdes der med tilgængeligheden på kirkegården, både med hensyn til stibredder og materialer, til glæde for både gæster og personalet på kirkegården.

Kirkegården inddeles i afsnit med forskellige beplantnings- og plejemæssige udtryk. Herved bliver der mulighed for at tilbyde flere forskellige typer gravsteder og kirkegården bliver mere spændende at besøge. Der arbejdes med en større biodiversitet bl.a. for at tiltrække sommerfugle og fugle. Der foreslås opsat bistader og ynglehuse til fugle i skovafsnittet. Der etableres forskellige opholdsmuligheder (Opholdsplads og blomsterplads med mulighed for ophold) og der opsættes flere bænke. Der etableres et samlet lapidarium langs kirkegårdens østmur. Herved bliver det lettere at finde de gamle spændende gravsten. De store træer syd for kirken foreslås fældes da de skærmer for et fint kig mod kirken fra parkeringspladsen. De store lindetræer i det nordøstlige hjørne bevares, da de ikke skønnes at ødelægge muren ved fortsat vækst. Kirkens store træer anses som en kvalitet for kirkegården. En erstatning for de eksisterende træer er indtænkt i planen. 

Hellested Kirke, foto