+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Herslev Bryghus, Lokalplan 58

TYPE Forslag til ny lokalplan
BYGHERRE Lejre Kommune
ADRESSE Herslev
RÅDGIVER
AREAL 23.000 m2
ANLÆGSSUM 
PROJEKTERING Anne Stausholm
ANLAGT endnu ikke anlagt

 

www.viborher.dk

Forslag til Lokalplan LK 58 for Herslev Bryghus

Forslag til Kommuneplantillæg nr.1 for Herslev Bryghus

Landskabelig værdi

Herslev betegnes af Lejre Kommune som en “Værdifuld Landsby”, og Toftegaarden er derfor beliggende i et værdifuldt miljø, hvor de egnskarakteristiske træk og markante landskabselementer tegner landskabet. Værdifulde udsigtsmuligheder bør derfor så vidt muligt holdes åbne. Arealudlægget vil påvirke et karakteristisk landskabs- og landbrugsområde, men vil samtidig tilføre lokalområdet et værdifuldt supplement til rekreative arealer.

Kulturarv

Området er beliggende i kirkeomgivelser, og den nordligste del af matrikel 6a er omfattet af Herslev Kirkes kirkebyggelinie. Hensigten med udpegningen af disse områder er at sikre, at kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet ikke forringes eller sløres. Inden for kirkeomgivelserne kan der ikke plantes skov eller opføres bygninger eller lignende, hvis det vurderes at kirkernes samspil med landskabet eller landsbymiljøet sløres eller forringes.

Grundvand og overfladevand

Toftegaarden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. I de særlige sårbare områder er grundvandet mere udsat for nedsivning af forurenende stoffer end andre steder, hvorfor der i disse områder gælder skærpede retningslinier. Dvs. at der i særlige sårbare områder som hovedregel ikke gives tilladelse til etablering af nye grundvandstruende aktiviteter og anlæg. Dette forhindrer dog ikke, at arealet kan bruges rekreativt, og det er intentionen at regnvand skal afledes lokalt via åbne vandrender til et regnbassin i arealets nordvestlige hjørne. En sø, hvor der sker en opstuvning af vand med et permanent vandspejl. Søen for¬synes med en olieudskillerfunktion, så overfladevandet ikke forårsager forurening af vandløb mv., og en mem-bran for at vandspejlet sikres. En sådan sø vil tilføre lokalområdet værdifulde rekreative muligheder.

Trafik og parkering

Omkring Toftegaarden etableres fast belægning, der kan bære tung trafik til produktionen i de eksisterende bygninger. Ligeledes etableres en 5 meter bred vej med fast belægning ned midt i arealet til produktionen i nye bygninger. Derudover etableres parkeringspladser, der skal kunne rumme både personale og besøgende. Syd for Toftegaarden etableres grønne parkeringspladser til brug for spidsbelastningssituationer. Alle køre-, vende-, og parkeringsarealer skjules så vidt muligt af beplantning. I tilknytning til de nye virksomheder etableres ligeledes parkeringspladser.
På indersiden af den beplantning, der indrammer arealet, er der ført en offentlig sti, så borgere i lokalområdet såvel som besøgende udefra kan få adgang til at opleve de lokale råvarer, der anvendes i produktionen. Stierne fremstår som klippede græs-/tram¬pestier i højt græs.

 

Planter til produktion – Lokale råvarer

Beplantningen har en åben og parkagtig karakter, overvejende bestående af produktionstræer med en underbeplantning af spiselige buske. Det egnskarakteristiske landskabstræk og markante landskabselementer er bevaret i videst muligt omfang. Småbiotoper i området er ligeledes søgt bevaret og anses i de nye rekreative områder for at være styrket. I beplantningen er tilgodeset de smukke og værdifulde udsigtslinjer til det åbne landskab mod vest via kig under trækronerme og åbninger i beplantningen.
Beplantningen omkring robuste hjemmehørende arter (f.eks. lind og kirsebær) der egner sig til produktion af blandt andet øl og chokolade, og som tiltrækker bier til honningproduktion.
Derudover rummer beplantningen mandeltræer, hassel, kvan og andre urter til øl- og chokoladeproduktion.

Besøgsturisme

Besøgende skal kunne opleve, hvor og hvordan de lokale råvarer, der knytter sig til produktionen, bliver til. Området skal derfor have robuste rammer, der kan bidrage til at skabe en funktionel sammenhæng til glæde for både besøgende og personalet i de forskellige produktionsvirksomheder. Det skal være muligt at opholde sig i området og bruge det rekreativt samtidig med at virksomhederne har deres daglige virke.

Friluftsliv

Lejre Kommune ønsker at fremme en turistudvikling, der sigter på lokalområdets natur- og kulturværdier, og som kan indpasses under hensyn til natur, miljø og lokalsamfundet.
Arealet i den sydlige del af området udlægges til grønt område, som skal tilsås med en blomstergræsblanding, som passer til områdets natur. Adgangen fra nærområdet til det rekreative slettelandskab sker ad det klippede spor på indersiden af beplantningen, og via åbninger i den omkransende beplantning.

Biologisk mangfoldighed

Beplantningen med de mange bærproducerende arter såvel som regnvandsbassinet hjælper med til at tiltrække insekt- og fugleliv, og bidrager derved til den biologiske mangfoldighed i området.