Ringsted Kirkegård, forslag udviklingsplan

ringsted kirkegård

BYGHERRE Ringsted Kirkes menighedsråd
AREAL 4 ha
UDFØRELSE forventet opstart 2021

Tegnestuen har udarbejdet en udviklingsplan for Ringsted kirkegård. Udviklingsplanen skal dels imødekomme ændrede begravelsesformer, dels skabe plads til ophold og fordybelse samt etablere en sammenhængende arkitektonisk helhed. Desuden skal afsnittet fungere som rekreativt område for de besøgende.

I arbejdet med udviklingsplanen har vi lagt vægt p[ FN’s Verdensmål.

FN ikoner

Verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

Med den nye udviklingsplan skabes gode, trygge uderum, der nogle steder giver plads til fordybelse og ro, og andre steder lægger op til bevægelse, aktivitet og møder mellem mennesker. Der er efterhånden en del videnskabeligt materiale der belyser værdien af de grønne uderum, som en positiv effekt og stor betydning for menneskers sundhed, og livskvalitet.

Verdensmål nr. 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Som en central del af Ringsted by, kan kirkegården også fungere som åndehul for byens borgere. Anlægget giver mulighed for rekreative formål, ophold, mødesteder, fordybelse og ro i naturen for borgerne, samtidig med at skabe plads for naturen.

Verdensmål nr. 13 – Klima-indsats

Ringsted kirkegård har den fordel, at det allerede er et grønt fristed. I det nye design bliver det grønne styrket, samt tilført et bassin som vandelement. Dette vil fremhæve kirkegården som grøn oase, der både er køligere og har mere skygge på varme solskinsdage, og naturligt vil optage en stor mængde regnvand.

Verdensmål nr. 15 – Livet på land

I det nye design på Ringsted kirkegård fremmes og bevares mange allerede eksisterende økosystemer for dyr og planter. Derudover brydes den almindelige klippede græsplæne op af græsenge med højere græs på udvalgte steder, da den traditionelle græsplæne kan være at sammenligne med en ørken for biodiversiteten. Ydermere, tages der flere nye initiativer for at fremme biodiversiteten med bl.a. kvashegn, urørt skov, blomstereng, vand, samt syd- og nordvendte skråninger.

urnegrave i skovafsnit

I skoven vil hovedstierne være i slotsgrus, mens de mindre stier er klippet i skovbunden. Kanten ud til grusstierne vil ligeledes være klippet så skovbundsplanter og højt græs ikke vælter ud på stien. Selve gravområderne vil stå med forskellige træer i en bund af uklippet græs og skovbundsplanter.

Den sydlige afdeling suppleres med nye urnegrave i staudebede omkring de runde pladser. Også her kan gravmonumenterne være udformet som steler, da de ellers forsvinder i beplantningen.

I skovafsnittet kan der med hjælp fra lokale biavlere opstilles bistader til glæde og gavn for besøgende, naturen og frugtsætningen. Der kan desuden opsættes redekasser til forskellige ynglende fugle.

forankring af kapellet

Kapellet har stor betydning for byens borgere og samtidig har der været et ønske om, at kirkegården skal være mere nutidig og kunne rumme flere aktiviteter. Derfor giver det god mening at fremhæve kapellet og give området omkring en stærkere identitet. Endelig er der mange kirkelige handlinger fra kapellet, og de nuværende omgivelser harmonerer ikke med den anvendte brug

I den nye udviklingsplan ligger kapellet smukt hævet på sin egen plads. Den faste belægning, der omkranser kapellet, danner et smukt gulv der spænder rummet ud i hele kirkegårdens bredde fra nord til syd. Foran kapellet ligger et smukt spejlbassin, der understreger bygningens betydning og som giver rummet karakter.

Terrænet afvikles med en smuk terrassering af store trinflader, hvor alle former for ophold kan imødekommes. Mindre løvtræer understreger pladsens niveauspring og lukker rummet af mod syd.

Rummet fremstår lyst og åbent, så kontrasten mellem det mere lukkede skovafsnit og overgangen til kapellet understreges i mødet med den åbne plads.

plads til fordybelse

Den nye udviklingsplan rummer flere større pladsdannelser med mulighed for aktiveter og ophold i både stor og mindre skala. Rum til fordybelse og meditiative stunder er prioriteret og hjælper med til at understrege kirkegårdens arktektoniske helhed.