Tyrsted Kirkeskov

BYGHERRE Tyrsted Kirkes Menighedsråd
AREAL  30.350 m2

STATUS Afventer afgørelse

KIRKESKOVEN MELLEM BY OG LAND

Mellem Horsens by, landområder og skovene ligger Tyrsted Kirke og kirkegård smukt i landskabet. Tyrsted- Uth sogn er et gammelt landsogn med 12.000 sognebør. Kirken er ejer af et ca. 3 ha stort landbrugsareal øst for kirkegården. Området er i dag en vindomsust åben mark, der er bortforpagtet. Menighedsrådet har et ønske om, at der på arealet bliver rejst skov. Kirkerne er Danmarks tredje største jordbesidder og kan blive en vigtig aktør i den danske klimaindsats. Derudover er der andre motivationer for ønsket om skovrejsning:

– Med en målrettet skovplantning og variation i naturtyper vil kirken kunne bidrage positivt til og højne områdets samlede biodiversitet.
– Kirkeskoven, der mod nord, vest og øst indrammes af parcelhuskvarterer, kan fungere som et mødested for byens indbyggere. Menighedsrådet ser skoven som en oplevelsesskov med kirkegårdens besøgende og kommunens borgere som brugere. I Tyrsted Kirkeskov vil folk samles for at bevæge sig, lege og finde fred i naturens stilhed, men også for at sørge og mindes.
– Skoven vil skabe en fin synergi og kobling til de øvrige rekreative nærområder.
– Kirkeskoven kan rumme nye gravstedsformer for både kiste- og urnegravpladser.
– Kirkeskoven vil skærme visuelt mod ny bebyggelse og omfartsvej og danne læ for den vindomsuste kirkegård.
– Kirkeskoven vil danne rammen om udendørs gudstjenester og arrangementer.
– Kirkeskoven vil rumme et naturpræget lege- og bevægelsesområde

KOBLING MELLEM KIRKESKOV OG KIRKE
Arealet kobler sig på områdets eksisterende rekreative områder og stisystem på en naturlig måde, der samlet optimerer den rekreative oplevelse. Der skabes en stærk forbindelse mellem den eksisterende kirkegård og skoven, således at den kulturarv som kirkerne repræsenterer indgår i et samspil med det nye skovområde. Derfor inddrages kirkegårdens eksisterende stisystem delvist i forslaget. Området vil bidrage positivt til byens kulturmiljø, der er et vigtigt aktiv i Horsens kommune.

SIGTELINJER TIL KIRKEN
Eksisterende og nye sigtelinjer til kirken indarbejdes i forslaget. Kirken bevares som et pejlemærke i kanten af byen og fra den nye omfartsvej. Derudover sikres en visuel forbindelse mellem kirke, kirkegård og det nye amfi-område.

 

ADGANGSFORHOLD, TILGÆNGELIGHED OG OPHOLD
En tilgængelighedssti og adgangsvej for maskiner forbinder den eksisterende kirkegård med kirkeskoven, den nye gravlund, blomstereng
og p-plads i syd. Herfra leder krogede og varierede skovstier den besøgende ud i skovens øvrige arealer. Stisystemet knytter sig til områdets øvrige stier. Skoven vil blive oplevelsesrig ved at indarbejde lysninger og varierede oplevelsesrum. Oplevelsesrummene skal både kunne rumme bevægelse, leg og rum til reflektion. Området vil bidrage positivt til byens kulturmiljø, der er et vigtigt aktiv i Horsens kommune.

 

NYE GRAVSTEDSFORMER
Der sker i disse år en tilflytning til byen og kirkegården mangler gravpladser. Derudover er det et ønske, at der kan tilbydes alternative gravstedsformer. Derfor gives der i forbindelse med skovrejsningen plads for kommende gravpladsareal i skoven. Planen foreskriver to gravstedsarealer, der ligger i tæt forbindelse til eksisterende kirkegård:

– Gravlund med pladeurnegravsteder. Her kan også indrettes et gravstedsområde for anonyme.
– Gravsteder i blomstereng