bregninge Kirkegård

BYGHERRE Bregninge Menighedsråd
AREAL  12.600 m2

STATUS Godkendt

Udviklingsplanen for Bregninge Kirkegård vil favne kirkegårdens gamle og nye afdeling i en tæt kobling til kirkens skov og amfiteatret ved søen. Kirkens unikke placering i landskabet og de mange aktiviteter også udendørs, der knytter sig til kirkegården har været med til at sætte de rammerne, hvor de nye gravstedsformer indgår i et tæt samspil med et stisystem, der favner hele området og åbner op med adgang til skov og amfiteater og med en nem adgang fra Plejecentret.
Der lægges vægt på nye gravstedsformer, der gør kirkegården mere attraktiv som begravelsessted og som besøgende på kirkegården. Med forslaget fremmes også områdets biodiversitet.

ANKOMST OG KIRKEPLADS

Adgangen fra Kaldredvej forstærkes i sit udtryk og gør adgangen mere tilgængelig. Fra kirken vil udsynet ned over de smukke gamle landsbyhuse blive forstærket. Pladsen omkring kirken bliver mere torveagtig med de eksisterende hjertetræer i en ny bunddækkende beplantning, der går igen omkring kirkens vestlige gavl, hvor de tekniske installationer sløres. Der skabes mere ro og adgang til kirken får et mere solidt afsæt.

 

FORBINDELSEN MELLEM DE TO DELE AF KIRKEGÅRDEN

Den gamle og den nye afdeling af kirkegården får en mere samlende fortælling ved hjælp af et stisystem, der er en tilgængelighedssti. Skalamæssigt spiller de kommende gravstedsafsnit bedre sammen og den beplantningsmæssige variation skaber også en kobling mellem den nye og gamle afdeling.

 

DET GAMLE KIRKEGÅRDSAFSNIT

Den gamle kirkegård karakteriseret ved at være omkranset af mur eller stensætning ændrer karakter. En mere markant indgang fra Kaldredvej, der åbner sig i en pladsdannelse vil forstærke kirkens ankomstareal. Lunden mod nordøst samler dette område og gør det mere markant. Lapidariet mod Kalundborgvej bliver også en
markant ramme for dette kirkegårdsafsnit. Alle nye tiltag forstærker de fine elementer i området og mod nordøst og øst virker de samtidig lyddæmpende.

 

DET NYE KIRKEGÅRDSAFSNIT

Dette afsnit er præget af den store klippede græsplæne, der i det nye forslag stadig for en væsentlig dominans men ændrer plejeniveau til flere forskellige typer af græsser iblandet urter. De nuværende afdelinger bevares, men udlægges i henholdsvis klippet og uklippet græs. Den stejle skråning mod kirkegårdsmuren ændres
til en ny beplantning af urtevegetation, der mimer grusgravens beplantning. Her lægges også store sten igen med grusgraven som inspiration og en scene med kirken som baggrund giver mulighed for at anvende området til udendørs gudstjenester og andre arrangementer. Skoven inddrages både som gravafsnit men også som et udvidet rekreativt rum, hvor koblingen til den eksisterende kirkegård forstærkes med en fælles mindeplads og en større åbning mellem skoven og de klippede græsarealer. Omvendt forstærkes randplantningen på den eksisterende kirkegård, så den bliver mere skovlignende.

 

ET NYT TILGÆNGELIGHEDSVENLIGT ANKOMSTAREAL

For at skabe en stærk forbindelse mellem kirke, parkeringsplads, sognegård og graverbygning etableres et nyt ankomstareal. Ankomst arealet er udarbejdet med vægt på et universelt design, der skaber tilgængelighed for alle. Formålet er samtidig at skabe en direkte forbindelse til kirkens hovedindgang, som en visuel
hovedakse. Der bliver bedre mulighed for adgang for rustvogn. Materialegården flyttes ud i skoven, så ankomstpladsen bliver mere rolig og harmonisk og adgangen fra Plejecentret bliver bedre. Ved den nuværende materialeplads bliver der en torveplads med mulighed for ophold. Pladsen foran våbenhuset får karakter af en torveplads med områdets nuværende smukke hanesporetjørn som overstandere, der anvendes som afsæt for et område med bunddække og forårsblomster. På pladsen er også flagstangen placeret.