Jens Nielsens Gård

BYGHERRE Rødovre Kommune
ARKITEKT Edvars & Edvars Arkitekter
AREAL 4.000 m2
UDFØRELSE Under planlægning

Lokal afledning af regnvand og skybrudssikring  er nøgleord i projektet for dette flotte nye gårdanlæg, der er placeret på taget af et parkeringsdæk. Træer vokser op gennem loftet og lys og frodighed præger parkeringsdækket, der ellers ville ligge hen i mørke. Samtidig danner træerne en rumlighed i gårdhaven på taget, hvor der ellers ikke ville kunne etableres større beplantninger.

Gårdanlægget er lavet som et pilotprojekt til en lokalplan for byudvikling i Rødovre, og er blevet til samarbejde med Rødovre Kommune og Edvars  & Edvars Arkitekter.

Landskab og klimasikring

Jens Nielsens Gård er centralt og attraktivt placeret i et nyt byudviklingsområde omkring Rødovre rådhus og Rødovre centrum. Bebyggelsen ligger tæt på det kommende hovedstrøg og vil i samspil med strøget fremme Rødovre Kommunes vision om en grøn by, der er attraktiv at bo og leve i og med mulighed for naturoplevelser.

I udformningen af landskabet for Jens Nielsens Gård har visionen om ro og fordybelse, motion og bevægelse og natur- og kulturoplevelser – i både en organiseret og uorganiseret form på tværs af aldersgrupper – været vigtige parametre. I samspil med klimatilpassede løsninger, der også rummer en biologisk mangfoldighed, indgår klimatiltag, som en naturlig, integreret del af landskabet omkring bebyggelsen.

Samlet set vil landskabet omkring Jens Nielsens Gård fremtræde i overensstemmelse med Kommuneplan 2018 som et grønt landskab, der sammen med en integreret LAR- og skybrudssikring , fremtræder med en miljø- og klimamæssig bæredygtig profil.

Landskabet omkring de karaktergivende karréhuse indgår i den nye bydels kontekst med et stærkt arkitektonisk hovedgreb, som i samspil med bygningsarkitekturen, lader landskabet udfolde sig med en åbenhed og struktur, der skaber mulighed for mødet mellem mennesker og indbyder til ophold og fællesskab.

Lokal afledning af regnvand

Dimensioneringen for lokal afledning af regnvand i bebyggelsen sker med udgangspunkt i en dimensionering for håndtering af almindelig nedbør og vil foregå i tre niveauer: Fra tage, fra gårdhavedæk og fra terræn. Der er lagt vægt på transport og forsinkelse, men der vil i hele området indgå håndtering af regnvandet, hvor det tilbageholdes, opsamles, genanvendes, fordamper og/eller ledes til et nyt vandområde. De enkelte løsninger rummer samtidig en fleksibilitet i forhold til den endelige dimensionering. Overalt vil regnvandet indgå som et aktiv, der styrker den rekreative værdi og det landskabelige udtryk. Der stilles ingen særskilte krav om rensning af vandet fra tage og belægningsflader.