KARA Noveren

BYGHERRE KARA Noveren
ENTREPRENØR F.J. Poulsen
ARKITEKT Erik van Egeraat
AREAL 16.000 m2
ANLÆGSSUM 19 mio. kr.
UDFØRELSE 2015

Hovedgrebet var at skabe et landskab som står mål med bygningens skala. Landskabet fremhæver og spiller sammen med bygningsfacaden med det formål at forstærke det bygningsmæssige udtryk. Arealet opdeles i delområder med hver deres funktion og udtryk. Store græsvolde er med til at afgrænse området mod omgivelserne. Den eksisterende og nye bygningsmasse sammenkobles af et strøg med en finere detaljeringsgrad og elementer som springvand og granittrekanter knyttet til græsvolde.

Strøget har karakter af byrum, der med sit urbane udtryk danner forbindelse mellem den nye og gamle bygning og er det hyppigst benyttede område. Den samlede planløsning tilgodeser såvel tung trafik som gående medarbejdere og besøgende.

REGNVANDSOPSAMLING

For at videreføre og synliggøre kraftvarmeværkets bæredygtige processer i udearealerne, har vi projekteret en ny og spændende bassinløsning til opsamling af regnvand fra ca. 8.000 m2 tag- og vejareal. Løsningen består af et overjordisk tørbassin med et synligt vandspejl, hvorfra vandet indenfor et tidsrum af ca. 3 dage løber videre til et underjordisk regnvandsmagasin, som er bygget op af kassetter med en vandtæt membran omkring. Det underjordiske magasin indeholder over 200 m3 vand og formålet er at opsamle regnvandet så det genbruges som kølevand i det nye forbrændingsanlæg. Myndighedskrav til forsinkelse ud fra spildevandsplanen indgår som en del af projekt for kassetter og sø. Derudover er overløb til offentlig kloak og integrering af yderligere tagvand i en prioriteret rækkefølge en del af opgaveløsningen.