+45 46 40 27 71 afs@annestausholm.dk

Toftehøjen, ældreboliger

TYPE ældreboliger, helhedsplaner
BYGHERRE Ramsø Ældreboligselskab
ADRESSE Viby Sjælland
RÅDGIVER Anne Stausholm Landskabsarkitekter
AREAL 4.125 m2
ANLÆGSSUM 24.000.000 DKK
PROJEKTERING 2015
ANLAGT forventes anlagt 2016

 

Læs mere om klimatilpasning og Lokal Afledning af Regnvand

www.toftehoejen.roskilde.dk

 

Tegnestuen har tegnet de grønne arealer omkring de nye ældreboliger, tegnet af Juul & Hansen Arkitekter.

PARKENS IDÉ

Parken mellem ældreboligerne ved Toftehøjen har en plæne, der fungerer som parkens sammenhængende gulv.

På langs af området, bugter sig en snoet, dekorativ grøft, der leder tagvand fra blokkene ned gennem parken til et forsænket regnvandsbed med stauder og prydgræsser, der både tåler tørke og oversvømmelse, og som har et permanent vandspejl i bunden.

Rumdannende beplantninger af træer, buske, stauder og prydgræsser knytter sig til grøften. Blokkenes gavle fungerer som afgrænsning mod syd.

ÆLDREBOLIGER

Parken har to tværgående stier med uformel belægning af slotsgrus, der inviterer til brug af ’parken’.

Til hver af disse stier knytter sig en central opholdspladser med bænke, der inviterer til ophold i ’parken’.

Området er indrettet, så hver af de 18 ældreboliger her får to opholdsområder – ét på hver side af boligen.

Detalje af regnvandsbed

LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND

Der anvendes tre typer af LAR-elementer:

ÅBNE VANDRENDER

Fra boligblokkenes nedløbsrør ledes tagvandet til åbne vandrender i beton. Den ru overflade vil forsinke regnvandets strømning og en del af vandet vil fordampe herfra. Fra vandrenderne ledes vandet videre til grøften.

EN GRØFT MED NEDSIVNING

Gennem parken anlægges en åben grøft til nedsivning af tagvand. Langs grøften beplantes med træer, buske, stauder og græsser bl.a. lave sorter af pil. Grøften udformes med inspiration fra åløb i naturen og kan fungere som en naturremise i byen og tilføre oplevelser i form af øget dyre- og planteliv.

ET FORSÆNKET REGNVANDSBED

Fra grøften samt en åbne vandrende ledes vandet til et forsænket regnbed. Regnbedet er et lavtliggende bed, der beplantes med stauder og buske der både kan tåle at stå under vand og klare tørkeperioder. Regnbedet har permanent vandspejl og overløb til eksisterende kloak.